Mik a feladatai?

« Előző Következő »
 

A pap sajátos feladata, hogy Isten kegyelmének közvetítője, megjelenítője legyen, melyhez a papszentelésben kap erőt és felhatalmazást. Jézus mint az Egyház Feje és Pásztora a papok személyében akar jelen lenni és cselekedni.

Mik a feladatai?

A pap hármas feladata lényegében a feltámadt Krisztus szolgálata:

  • tanít (prédikál, hitoktat, felkészít a ekre, plébániai csoportokat tanít stb.),
  • megszentel (szentmisét mutat be, végzi a zsolozsmát, kiszolgáltatja a eket, vezeti a közös imákat),
  • vezet (kormányozza a plébániát, koordinálja annak életét, adott esetben magasabb, i szinten is vezető funkciót tölt be).

Vannak papok, akik valamilyen speciális szolgálatot látnak el az Egyházban.

Tovább

Tanít. Nagyon fontos feladata Isten Igéjének a hirdetése, mellyel teljesíti az Úr „menjetek el az egész világra és hirdessétek az

ot minden teremtménynek” (Mk 16,15) parancsát. Ez a szolgálat sokféleképpen történik: prédikáció a hétköznapi és ünnepi szentmiséken, hitoktatói munka a plébánián, illetve a helyi iskolákban, az Egyház tanításának magyarázata az egyetemeken, főiskolákon, elsői és bérmálási felkészítés, jegyes oktatás, előadások…

Megszentel. A pap elsődleges feladata a szentmiseáldozat bemutatása. Ezen kívül keresztel, gyóntat, kiszolgáltatja az Eukarisztiát, a betegek

ét, esket és temet. Rendszeresen imádkozik a rábízottakért.

Vezet. Az eddig elmondottakon kívül gondoskodnia kell a rábízott közösség életéről. A közösségért van és él; érte imádkozik, tanul, dolgozik és áldozza föl magát. Családokat látogat, közösségi programokat szervez (nyugdíjas klub, kirándulás, nyári táborok, zenei alkalmak, ünnepi műsorok stb.). Látogatja a betegeket, különféle imacsoportokat hív életre és vezet. Gyakorlatig a bölcsőtől a sírig végigkíséri a különböző korosztályokat a lelki életben.

Sok pap speciális szolgálatot lát el. Ilyen feladat a kórházlelkészé, aki a kórházban fekvő betegeket látogatja, gyóntat, áldoztat, ellátja őket a betegek

ével, vasárnaponként szentmisét mutat be a kórház kápolnájában. Beszélget a betegekkel, vigaszt nyújt nekik, meghallgatja őket.

A börtönlelkész az elítéltekhez viszi Krisztus

ét, egyházi szertartásokat végez a börtönben, bibliaórákat tart. Feladata az elítéltek morális tartásának újraépítése, a helyes emberkép kialakítása, formálása az örök érvényű törvények szerint.

Vannak papok, akik az Egyházi Bíróságon dolgoznak, bár ezt többnyire a lelkészi munka mellett végzik. Mások a központi, illetve az

i hivatalokban titkárként, irodaigazgatóként vagy helynökként végeznek igen fontos munkát.

Sok pap tanárként végzi szolgálatát, és sokan a papnövendékek képzésében vesznek részt.

Naszádi Krisztina: Szabadon, örömmel, szeretettel. Interjú Nemes Ödön jezsuita pappal.

« Előző Következő »